ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

20/12/2010 5:15:24 μμ  *ΠΕΙΡ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. -Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 20.12.2010 και ώρα 10:00 π.μ.,
παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 125.179.070 μετοχές σε σύνολο
336.272.519 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,23% του
μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:


Για το 1ο θέμα ενέκρινε:
- την εισήγηση της Διοίκησης να μη ληφθεί απόφαση για Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, η οποία ωστόσο θα
πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. που θα συνεδριάσει στις 3
Ιανουαρίου 2011.
Για το δεύτερο θέμα ενέκρινε:
- την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) μέχρι ποσού
250.000.000 ευρώ, σε μία ή περισσότερες σειρές ομολογιών, με κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην ανάληψη του ΜΟΔ
και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους επιμέρους
ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου. Η τιμή έκδοσης των νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των
ομολογιών θα είναι ίση ή ανώτερη από το μέσο όρο κλεισίματος της
χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το διάστημα του τελευταίου
μηνός που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των
μετατρέψιμων τίτλων.
Για το τρίτο θέμα ενέκρινε:
- τη λογιστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό
1.503.138.159,93 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών
μετοχών από ¬ 4,77 καθεμία σε ¬ 0,30 καθεμία, με σκοπό τη δημιουργία
ειδικού ισόποσου αποθεματικού (1.503.138.159,93 ευρώ), σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20, με παράλληλη τροποποίηση των άρθρων 5 και
27 του καταστατικού της Τράπεζας και
- την τροποποίηση και προσαρμογή της από 3.5.2007 απόφασης της Β'
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για παροχή εξουσιοδότησης
προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα
με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920, έτσι ώστε το Διοικητικό
Συμβούλιο να μπορεί να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι
1.288.830.297,87 ευρώ (που, αφού ληφθεί υπόψη και η αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου που διενεργήθηκε με την από 6.7.2007 απόφαση του Δ.Σ.
ανέρχεται σε 966.623.402,21 ¬), με έκδοση νέων κοινών μετοχών στην
εκάστοτε ισχύουσα ονομαστική αξία, που θα διατίθενται σε τιμή που θα
ορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά
παραμένει σε ισχύ η από 3.5.2007 απόφαση.