ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ: 20/12/2010

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ       
Τηλ.:2103366800
Fax: 2103366670

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ: 20/12/2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση), πρόκειται να εκποιηθούν οι παρακάτω μετοχές:

Ονομασία μετοχής    Κωδικός ΟΑΣΗΣ    Τεμάχια

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ  ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΚΟ)    ΑΑΑΚ    500

·    Παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των δικαιωμάτων (ΜΟΤΟΔ) της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 23/12/2010. 

·    Παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των δικαιωμάτων (ΝΕΛΔ) της εταιρίας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 23/12/2010. 

·    Σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης Industry Classification Benchmark (ICB), οι μετοχές της εταιρίας «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» θα διαπραγματεύονται στον κλάδο ΟΑΣΗΣ  «5752 – Τυχερά Παιχνίδια».

·    Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  Α.Ε.» μεταφέρονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών», δεδομένου ότι  η μέση τιμή κλεισίματος για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 15/12/2010-17/12/2010 είναι μικρότερη του ορίου των  € 0,30.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Συνέπεια της μεταφοράς, των μετοχών της εταιρείας «AVENIR LEISURE ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στον κλάδο «5752 - Τυχερά Παιχνίδια» θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών του ΧΑ :

·    FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη.

·    FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή
Οι μετοχές της εταιρείας εισέρχονται στην σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 40%.


Αναθεώρηση του Δείκτη GT-30

Σε συνέχεια της τακτικής τρίμηνης αναθεώρησης των συντελεστών στάθμισης των μετοχών που συμμετέχουν στην σύνθεση του Δείκτη «Greece – Turkey 30» (GT-30) θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές :

·    «TURKIYE GARANTI BANKASI» νέος συντελεστής 0.8332162.
·    «ΑΚΒΑΝΚ» νέος συντελεστής 0.8728038.